Algemene voorwaarden  – www.jankoberman.nl

1. Definities

Algemene voorwaarden: onderstaande bepalingen;
Verkoper/Opdrachtnemer: Janko Berman, kunstenaar;
Koper/Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een aanbod is gedaan;
Partijen: koper/opdrachtgever en leverancier/opdrachtnemer tezamen;
Kunstwerk: het kunstwerk, welke koper/opdrachtgever aanschaft;
Aanbod: de in de webshop omschreven productomschrijving en prijs;
Koopsom: het overeengekomen bedrag voor het werk, zoals benoemd in het aanbod;
Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 3.6;
Koopovereenkomst: de overeenkomst voor het kunstwerk op basis van de voorwaarden, zoals vastgelegd in het aanbod en deze algemene voorwaarden.
Website: https://www.jankoberman.nl

2. Werkingssfeer en toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen de koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer overeengekomen koopovereenkomst.

2.2 De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de koopovereenkomst digitaal meegestuurd aan de koper/opdrachtgever en koper/opdrachtgever wordt geacht dit gelezen te hebben en de voorwaarden te hebben aanvaard bij het sluiten van de koopovereenkomst.

2.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Verkoper/opdracht–nemer en koper/opdrachtgever zullen dan in overleg treden over een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Tussen de koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer wordt een koopovereenkomst afgesloten via de website. Deze koopovereenkomst wordt digitaal en zo nodig in overleg per gewone post aan koper/opdrachtgever gestuurd op het door u opgegeven mail- en/of postadres met een specificatie van het te kopen kunstwerk.

3.2. Het aanbod bevat de wijze waarop de betaling dient plaats te vinden.

3.3 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.5 De koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat wordt getoond via de webshop van de website, inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur, en waar mogelijk, langs schriftelijke of elektronische weg.

3.6 Indien koper/opdrachtgever het aanbod op afstand, via elektronische weg of telefonisch, heeft aanvaard, bevestigt verkoper/opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg aan koper/opdrachtgever de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door verkoper/opdrachtnemer is bevestigd, kan de koper/opdrachtgever de koopovereenkomst ontbinden.

4. Het kunstwerk.

Koper/opdrachtgever heeft bij het sluiten van de koopovereenkomst ermee rekening gehouden dat de kunstwerken, zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen kunnen bevatten en op het beeld minder levend kunnen overkomen. Koper/opdrachtgever kan verkoper/opdrachtnemer contacteren voor het bezichtigen van het kunstwerk op zijn atelier.

5. Prijsopgaven en betaling

5.1 Alle prijsopgaven worden geheel en vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan via www.jankoberman.nl.

5.2 Alle prijzen zoals aangegeven op www.jankoberman.nl staan vast, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW-tarieven.

5.3 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen op de website wwwjankoberman.nl zijn in euro’s. Daarnaast zijn de gehanteerde prijzen inclusief BTW en nationale verzending- en/of bezorg–kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (als werken zwaarder zijn dan 30 kg of een afmeting hebben boven 1.50 meter, kan een toeslag geheven worden).
Voor internationale verzending worden extra kosten berekend, waarbij eveneens een extra toeslag geheven kan worden indien gewicht en afmetingen afwijken zoals voormeld.

5.4 In de bevestiging van de koopovereenkomst ontvangt koper/opdrachtgever tevens een factuur, waarin de prijsopgave (met BTW vermelding) nogmaals wordt bevestigd. Deze factuur bevat tevens de naam van het kunstwerk en het oplage-nummer. De factuur wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen na bestelling van het kunstwerk per e-mail gestuurd aan koper/opdrachtgever.

5.5 De factuur moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan, tenzij dit anders en in overleg schriftelijk is overeengekomen. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, zal verzending niet plaatsvinden en vervalt de koopovereenkomst.

5.6 Betaling vindt plaats via Paypal of, indien anders en schriftelijk overeengekomen, via een reguliere bankoverschrijving.

5.7 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op enige korting/verrekening of opschorting van betaling, tenzij schriftelijk overeengekomen.

6. Ontbinding

De aanvaarding van het aanbod, en dus de totstandkoming van de koopovereenkomst, kan kosteloos teniet gedaan worden binnen 5 werkdagen na de datum van overeenkomst (de datum waarop de bevestiging bij koper/opdrachtgever is binnen–gekomen).

7. Levering / Verzending

7.1 Verzendingen binnen Nederland vinden gratis plaats, tenzij sprake is van een gewicht boven de 30 kilo en een formaat groter dan 1,5 meter. Verzending vindt plaats binnen maximaal 14 werkdagen na betaling van het kunstwerk.
Voor internationale verzendingen worden per e-mail persoonlijke afspraken gemaakt voor prijs en levering.

7.2 De nationale leveringstermijn bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging, tenzij in de orderbevestiging anders is aangegeven. Deze leveringstermijn is geen fatale termijn en dient alleen als indicatie.
De internationale leveringstermijn wordt per e-mail persoonlijk medegedeeld en vastgesteld.

7.3 Wanneer het kunstwerk bij nationale leveringen niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft koper/opdrachtgever de bevoegd–heid om de koopovereenkomst te ontbinden mits deze beëindi–ging schriftelijk geschiedt via e-mail.
Maakt koper/opdrachtgever van dat recht gebruik dan verplicht de website zich het reeds door koper/opdrachtgever betaalde bedrag aan koper/opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

7.4 Indien de website gegevens nodig heeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de koopovereenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper/opdrachtgever deze aan de website ter beschikking heeft gesteld. De verzendtermijn wordt hiermee dus gerechtvaardigd vertraagd.

7.5 Koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld na het verlopen van de ontbindingstermijn.

7.6 Bij ontvangst dient koper/opdrachtgever het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken. Deze dienen binnen 24 uur per mail aan verkoper/opdrachtgever gemeld te worden, zodat deze kunnen worden hersteld. Afspraken over herstel geschieden schriftelijk per e-mail.
Doet koper/opdrachtgever dit niet dan erkent koper/opdracht–gever het werk in goede staat te hebben ontvangen en is geen beroep meer mogelijk op herstel van gebreken.

7.7 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de koopovereenkomst zijn, gaat op koper/opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de hem/haar juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper/opdrachtgever of van een door hem/haar aan te wijzen derde worden gebracht.

7.8 in het geval het te leveren kunstwerk wordt aangeboden op het door koper/opdrachtgever aangegeven adres en koper/opdrachtgever niet aanwezig blijkt te zijn, dient koper/opdracht–gever zelf contact op te nemen met verkoper/opdrachtnemer voor een nieuwe leveringsafspraak.

8. Klachten

8.1 Klachten over de kwaliteit, levering, hoedanigheid van het gekochte kunstwerk of andere klachten zullen door verkoper/opdrachtgever serieus in behandeling genomen worden.

8.2 Klachten kunnen via de mail aan verkoper/opdrachtgever kenbaar gemaakt worden.

8.3 Verkoper/opdrachtgever streeft ernaar de klacht binnen een termijn van 14 dagen op te lossen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op elke overeenkomst tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Uitgesloten worden niet-Nederlandse koopverdragen.

9.3 Op elke overeenkomst tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer is de rechter in de vestigingsplaats van verkoper/opdrachtnemer bevoegd. Verkoper/opdrachtnemer heeft niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.4 Voordat een geschil in rechte wordt beslecht zal verkoper/opdrachtnemer er eerst alles aan doen een geschil in onderling overleg op te lossen.

10. Bijzondere omstandigheden en/of overmacht

10.1 Verkoper/opdrachtnemer heeft geen enkele verplichting ten aanzien van koper/opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 De in 10.1 genoemde omstandigheden zijn o.a. een storing in energie- of materiaalaanvoer, een bedrijfsstoring, transport–vertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.